ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΧΡΙΣΤΟΣ Α. ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, και σε ικανοποίηση του από 11.11.2021 αιτήματος δια ηλεκτρονικού μηνύματος της μετόχου Αθανασίας Κράβαρη,  οι Εκκαθαριστές της υπό εκκαθάριση Εταιρίας με την επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΧΡΙΣΤΟΣ Α. ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22α Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρίας δικηγόρων με την επωνυμία Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αριθμός 115, 2ος όροφος, για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1ο θέμα: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της τελευταίας χρήσης της Εταιρείας 1/1/2020 - 2/5/2020 και των επ' αυτών εκθέσεων του ΔΣ

2ο θέμα: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης από το ΔΣ στην τελευταία χρήση της εταιρείας 1/1/2020-2/5/2020

3ο θέμα: Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού έναρξης της εκκαθαρίσεως με ημερομηνία 3.5.2020

4ο θέμα: Υποβολή και έγκριση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 1ης χρήσης της εκκαθαρίσεως της εταιρείας 4/5/2020 - 3/5/2021 και των επ' αυτών εκθέσεων των πεπραγμένων των εκκαθαριστών

5ο θέμα: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης από τους εκκαθαριστές στην 1η χρήση της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας

6ο θέμα: Αντικατάσταση των εκκαθαριστών

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω γενική συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η γενική συνέλευση να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρίας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην Εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρίας.

 

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2021

Εκ των Εκκαθαριστών