ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΧΡΙΣΤΟΣ Α. ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Eταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας με την επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΧΡΙΣΤΟΣ Α. ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας δικηγόρων με την επωνυμία Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη επί της οδού Βαλαωρίτου αριθμός 4, 4ος όροφος, Αθήνα, για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1)    Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2018-31/12/2018 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2)    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 1/1/2018-31/12/2018.

3) Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2019-31/12/2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4)   Έγκριση αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ι. Λάη και Ι. Κράβαρη κατά τη χρήση 1/1/2018-31/12/2018 για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του εν λόγω οργάνου και στην διοίκηση της Εταιρείας και προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων για τη χρήση 1/1/2019-31/12/2019 στα ίδια πρόσωπα και για τις ίδιες αιτίες

5)   Λήψη μέτρων βάσει του άρθρου 47  του Κ.Ν. 2190/1920 λόγω μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.

6)   Λοιπές ανακοινώσεις και ενημέρωση των μετόχων συμπεριλαμβανόμενης της ενημέρωσης σχετικά με το εταιρικό ακίνητο.

 

Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση μη επίτευξης για οποιονδήποτε λόγο της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ημερομηνία της 10/9/2019, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α επαναληπτική συνέλευση στις 23/9/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας δικηγόρων με την επωνυμία Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη επί της οδού Βαλαωρίτου αριθμός 4, 4ος όροφος, Αθήνα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω γενική συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η γενική συνέλευση να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην Εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας.

 

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2019

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου