ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΧΡΙΣΤΟΣ Α. ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Eταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΧΡΙΣΤΟΣ Α. ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η  Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας δικηγόρων με την επωνυμία «Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη» επί της Λεωφόρου Κηφισίας 115, 2ος  όροφος, Αθήνα (σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 και 125 του Ν. 4548/2018, ως αυτά τροποποιήθηκαν με το Ν. 4712/2020 και ισχύουν, η συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης μπορεί να γίνει και με τηλεδιάσκεψη είτε μέσω του προγράμματος TEAMS της Microsoft, όπου θα αποσταλούν στους μετόχους σχετικές ειδοποιήσεις εισόδου είτε με τηλεφωνική διάσκεψη στο 210 6370000 με κωδικό διάσκεψης το 49379#), για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

1)    Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2019-31/12/2019 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2)    Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

3)   Έγκριση αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ι. Λάη και Ι. Κράβαρη κατά τη χρήση 1/1/2019-31/12/2019 για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του εν λόγω οργάνου και στην διοίκηση της Εταιρείας.

4)   Εκλογή εκκαθαριστών λόγω λύσης της Εταιρείας συνεπεία παρέλευσης της διάρκειας της Εταιρείας.

5)   Λοιπές ανακοινώσεις και ενημέρωση των μετόχων συμπεριλαμβανόμενης της ενημέρωσης σχετικά με το εταιρικό ακίνητο.

 

Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση μη επίτευξης για οποιονδήποτε λόγο της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ημερομηνία της 20/10/2020, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α’ επαναληπτική συνέλευση στις 3/11/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας δικηγόρων με την επωνυμία «Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη» επί της Λεωφόρου Κηφισίας 115, 2ος  όροφος, Αθήνα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω γενική συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η γενική συνέλευση να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην Εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας.

 

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου