ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΧΡΙΣΤΟΣ Α. ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 57, 106 79 Αθήνα

Αρ.Μ.Α.Ε.1523/01/Β/86/1522

Γ.Ε.ΜΗ. 268401000

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014

<<Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα>> όπως ισχύει

 

 

 

Αθήνα

Ιούνιος 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της

31ης Δεκεμβρίου 20
18

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

 

1.      Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

 

α) Επωνυμία: ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΧΡΙΣΤΟΣ Α.ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ Ανώνυμος Τεχνική Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία.

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2018 - 31.12.2018

δ) Διεύθυνση της έδρας: Ακαδημίας 57, Αθήνα, Τ.Κ. 106.79

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 1523/01/Β/86/1522

ΓΕ.ΜΗ.: 268401000

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία (πολύ μικρή) οντότητα και έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

 

2. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει δανειακές συμβάσεις

β) Εγγυήσεις

Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητική επιστολή στο Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους 222,45 προς διάφορους τρίτους.

 

 

 

 

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2019

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 

 

 

 

ΛΑΗΣ Φ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΒΒΑΡΗ ΧΡ. ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΟΚΟΥΒΑΡΟΥ -

Α.Δ.Τ ΑΙ 597085 Α.Δ.Τ. Σ205671 ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ.ΑΔ. 0011551