ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΧΡΙΣΤΟΣ Α. ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Eταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΧΡΙΣΤΟΣ Α. ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 4η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας δικηγόρων με την επωνυμία «Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη» επί της οδού Βαλαωρίτου αριθμός 4, 4ος  όροφος, Αθήνα, για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 33 της από 20/03/2020 ΠΝΠ ΦΕΚ Α 68/20.03.2020, η συνεδρίαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης μπορεί να γίνει και με τηλεδιάσκεψη είτε μέσω του προγράμματος TEAMS της Microsoft όπου θα αποσταλούν στους μετόχους σχετικές ειδοποιήσεις εισόδου είτε με τηλεφωνική διάσκεψη στο 210 6370000 με κωδικό διάσκεψης το 49379#):

1)    Παράταση της διάρκειας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού.

2)    Λοιπές ανακοινώσεις και ενημέρωση των μετόχων συμπεριλαμβανόμενης της ενημέρωσης σχετικά με το εταιρικό ακίνητο

 

Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση μη επίτευξης για οποιονδήποτε λόγο της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ημερομηνία της 4/5/2020, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α επαναληπτική συνέλευση στις 15/5/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 στα γραφεία της εταιρείας δικηγόρων με την επωνυμία «Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη» επί της οδού Βαλαωρίτου αριθμός 4, 4ος  όροφος, Αθήνα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω γενική συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η γενική συνέλευση να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην Εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας.

 

Αθήνα, 10 Απριλίου 2020

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου