ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΧΡΙΣΤΟΣ Α. ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, οι Εκκαθαριστές της υπό εκκαθάριση Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΧΡΙΣΤΟΣ Α. ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» καλούν τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας δικηγόρων με την επωνυμία «Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη», επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αριθμός 115, 2ος όροφος, για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

1ο θέμα: Υποβολή και έγκριση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 2ης χρήσης της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας 2/5/2021 - 1/5/2022 και των επ' αυτών εκθέσεων των πεπραγμένων των εκκαθαριστών

 

2ο θέμα: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης από τους εκκαθαριστές κατά την 2η χρήση της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας

 

3ο θέμα: Αντικατάσταση των εκκαθαριστών

 

Περαιτέρω, σε περίπτωση μη επίτευξης για οποιονδήποτε λόγο της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ημερομηνία της 27.03.2023, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α’ επαναληπτική συνέλευση στις 10.04.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας δικηγόρων με την επωνυμία «Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη», επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αριθμός 115, 2ος όροφος.

 

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω γενική συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η γενική συνέλευση να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην Εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας.

 

 

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2023

Εκ των Εκκαθαριστών